REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ: PPHU SORBECO - Zbigniew Maciuch

§1 Postanowienia wstępne


1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PPHU Sorbeco, który określa warunki świadczenia usług - handlowych przez PPHU SORBECO - Zbigniew Maciuch z siedzibą w Pruchniku, ul. Leśna 10 za pośrednictwem witryny www.sorbeco.pfg.pl na rzecz Klientów.
2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca to PPHU SORBECO Zbigniew Maciuch z siedzibą w 37-560 Pruchnik, ul. Leśna 10, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 792-141-18-42; REGON: 360590652 będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem: www.sorbeo.pfg.pl Sklep świadczy na rzecz klientów sprzedaż ziół, przypraw i kosmetyków naturalnych.
6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez sprzedawcę na rzecz klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7.Koszyk to funkcjonalność sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień produktów przez klienta. Dodanie produktu do listy produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „do koszyka”, znajdującego się przy produkcie w obszarze strony internetowej sklepu.
8.Sprzedaż to świadczona przez sprzedawcę na rzecz klienta usługa sprzedaży produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
9. Umowa to umowa o świadczenie przez sprzedawcę na rzecz klienta usługi - sprzedaży.
10.Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane sprzedawcy, przy użyciu których klient może się z nim skontaktować, tj. adres: PPHU SORBECO - Zbigniew Maciuch, 37-560 Pruchnik, ul. Leśna 10, adres poczty elektronicznej:pphu_sorbeco@wp.pl, numer telefonu: 510 170 767.
11.Dane Kontaktowe Klienta to dane klienta, przy użyciu których sprzedawca może skontaktować się z klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami klienta, dostępny w obszarze sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
13. Rejestracja to utworzenie "konto klienta" przez klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze sklepu przez sprzedawcę w celu sprzedaży.
15. Dostarczenie to doręczenie produktów klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem doręczyciela lub przewoźnika.
16. Doręczyciel Przewoźnik to podmiot wykonujący czynności dostarczania produktów we współpracy ze sprzedawcą: Poczta Polska oraz Firma Kurierska DHL.
17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§1 Ogólne warunki Umowne


1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia regulamin, który udostępnia pod adresem: www.sorbeco.pfg.pl
2. Sprzedawca świadczy sprzedaż internetową zgodnie z regulaminem.
3. Podane na stronie internetowej sklepu informacje nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
4. Sprzedaż wszystkich towarów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.


§2 Warunki korzystania i Rejestracja

1. W celu korzystania ze sklepu konieczne jest dysponowanie przez klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Korzystanie ze sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
3. Zarządzanie zamówieniami klienta odbywa się za pośrednictwem sklepu poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej sklepu.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących klienta danych, a w szczególnościdanych kontaktowych klienta.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego zmówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola klient powinien oświadczyć iż:

 •          wyraża wolę zawarcia umowy o dostawę produktów ze sprzedawcą,

 •          wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji zamówienia,

 •          zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Niezłożenie przez klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia realizację zamówienia.
6. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do sprzedawcy za pośrednictwem sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.


§3 Świadczenie bezpłatnych usług elektronicznych1. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów następujące bezpłatne usługi elektroniczne:

 •          Udostępnienie formularza kontaktowego,

 •          Udostępnienie formularza zamówień,

 •          prowadzenie konta klienta.

2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez klienta. 3. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej sklepu, w celu wysłania wiadomości do sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu, w celu wysłania zamówienia do sprzedawcy.
5. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji.  Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami klienta.
Umowa o świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej może być rozwiązana przez klienta lub sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w danych kontaktowych sprzedawcy lub danych kontaktowych klienta.


§4 Zamówienie


1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.
2. Po skompletowaniu listy zamówienia produktów, w obszarze koszyka klient określa:

 •          sposób dostarczenia produktów, poprzez wybór właściwej opcji dostarczenia,

 •          sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,

 •          adres dostarczenia,

 •          opcjonalnie żądanie wystawienia faktury VAT.

3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez klienta poprzez wyświetlenie w obszarze koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i płatności.
4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „zamawiam i płacę” w koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów ujętych w zamówieniu.
5. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez sprzedawcę.
6. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe produkty, zmianę adresu dostarczenia.
7. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu danychkontaktowych klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

 •          anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

 •          dokonanie podziału produktów podlegających dostarczeniu na część której dostarczenie jest możliwe oraz część, której dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

 •          anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w danych kontaktowych klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży, złożonej przez klienta.


§5 Sprzedaż


1. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów usługę sprzedaży produktów na odległość, za pośrednictwem sklepu.
2. Przedmiot umowy sprzedaży obejmuje zobowiązanie sprzedawcy do przeniesienia na klienta własności produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie klienta do odebrania produktów i zapłaty sprzedawcy ceny produktów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu produktów podlegających promocji.
4. Zawierając umowę sprzedaży, sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia klientowi produktów bez wad.
5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia klienta przez sprzedawcę.
6. Wysłanie produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 2 dni roboczych, a nigdy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Czas realizacji wysłania produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez klienta.
7. Wysłanie produktów odbywa się za pośrednictwem: Poczty Polskiej lub Kuriera DHL, pod adres podany przez Klienta.
8. Wysłanie produktów następuje:

 •          niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy, w przypadku wyboru przez klienta metody płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy,

 •          niezwłocznie po stwierdzeniu przez sprzedawcę wpływu płatności za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności,

 •          niezwłocznie, w przypadku wyboru przez klienta opcji dostarczenia za pobraniem,

 •          w chwili ich powierzenia dostawcy (PocztaPolska lub DHL), jeśli sprzedawca nie miał wpływu na jego wybór przez konsumenta.

9. Sprzedawca potwierdza wydanie produktów przewoźnikowi w celu ich dostarczenia, pod adres podany przez klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na konsumenta z chwilą jej wydania konsumentowi.
11. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez klienta przy obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.


§6 Płatności


1. Wartość płatności z tytułu sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika produktów, znajdującego się na stronie internetowej sprzedawcy w chwili zamówienia produktu. Ceny podane na stronie internetowej sklepu przy danymprodukcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów dostarczenia produktu i wybranej formy płatności.
2. Koszty transakcji i dostarczenia produktu ponosi klient.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostarczenia produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla sprzedawcy i klienta.
4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług sprzedaży:

 •          przelewem na rachunek bankowy sklepu,

 •          gotówką za pobraniem przy użyciu zewnętrznego systemu płatności,

 •          gotówką przy odbiorze za pobraniem od przewoźnika.

5. Termin płatności należności uiszczanych gotówką przypada na chwilę wydania produktu, a termin płatności należności płaconych przelewem na dzień wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę.
6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu usługi sprzedaży zostają dołączone do produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail klienta, w zależności od woli klienta.
7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
8. Zwrot płatności przez sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

 •          odstąpienia od umowy przez konsumenta,

 •          rezygnacji przez klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

 •          uznania przez sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów dostarczeniapProduktów, jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.§7 Reklamacje i gwarancje


1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w danych kontaktowych sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne klienta.
3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę, klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres sprzedawcy.
5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady produktów objętych umową sprzedaży oraz innych usług elektronicznych.
6. Sprzedawca odpowiada za wady produktów w przypadku ich stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia. 7. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej wadzie produktu w ciągu 2 miesięcy od dnia jej stwierdzenia.
8. Jeżeli produkt ma wadę, klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.
10. Jeżeli klient nie jest konsumentem, sprzedawca może odmówić wymianypProduktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu sprzedanego.
11. Jeżeli produkt ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartośćproduktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.
13. Obniżona cena o której stanowi pkt 11 i 12 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
14. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 •          złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

 •          złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

 •          skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

15. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, klient jest uprawniony do reklamowania produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na produkty.
16. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.§8 Odstąpienie od Umowy1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy świadczenie usługi elektronicznej, w tym od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do regulaminu.
2. Prawo odstąpienia od umowy elektronicznej nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy sprzedaży:

 •          jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 •          produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 •          produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,

 •          produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu,

 •          produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 •          nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez konsumenta od umowy sprzedaży, sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie produkt został dostarczony konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik do regulaminu.


§9 Postanowienia uzupełniające1. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.
2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej sklepu w celu prezentacji produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
3. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez klienta treści bezprawnych.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w koncie klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
7. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do klientów niebędących konsumentami z tytułu świadczonych usług elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 •          przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepu oraz nienależyte wykonywanie usług elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,

 •          przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie usług elektronicznych na rzecz klientów niebędących konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których sklep świadczy usługi elektroniczne,

 •          korzyści utracone przez klienta niebędącego konsumentem,

 •          następstwa wykorzystania danych dostępowych do konta klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień regulaminu przez klienta,

 •          szkody spowodowane naruszeniem przez klienta postanowień regulaminu.
§10 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
2. Dane osobowe użytkowników sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez sklep. Osobom, których dane zostały przez sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej sklepu.
5. Zawierając umowę o świadczenie usługi elektronicznej, klient dobrowolnie upoważnia sprzedawcę do kierowania na dane kontaktowe klienta informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
6. Klient niebędący konsumentem jest zobowiązany do informowania sprzedawcy o zmianach danych kontaktowych klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości sklepu oraz zaprzestania świadczenia usług oraz zamieszczania wsklepie treści reklamowych.
8. Zmiana regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowejsklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.
9. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWAODSTĄPIENIA OD UMOWYPOUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY